Cherry & Elliotts puppy
Born 3-18-2014
      1 Boy